Day: March 17, 2022

นมเปรี้ยว

นมเปรี้ยว คืออะไร มาดูกัน นมเปรี้ยว คืออะไร มาดูกัน 

นมเปรี้ยว เป็นนมที่ผลิตมาจากการหมักเชื้อจุลินทรีย์ในนมโคซึ่งเป็นจุลินทรีย์ที่ไม่เป็นอันตรายอีกทั้งยังมีประโยชน์มากกับระบบต่าง ๆ ในร่างกาย โดยเชื้อจุลินทรีย์ที่ใช้ เช่น เชื้อแลคโตบาซิลลัส จะเป็นจุลินทรีย์ที่มีส่วนช่วยเรื่องของระบบการย่อยอาหารให้สามารถย่อยได้ง่าย ผลิตขึ้นมาจากวิตามินเคที่หมักตัวให้นมมีรสชาติที่เปรี้ยว ในบทความจะมาอธิบายเกี่ยวกับ นมเปรี้ยว ให้รู้จักขึ้นกว่าเดิมว่ามีกี่ประเภท แล้วมีข้อดีอย่างไร  นมเปรี้ยว มีกี่ประเภท อะไรบ้าง  เมื่อกล่าวถึง นมเปรี้ยว ที่สามารถเลือกซื้อได้ง่าย ๆ ...