การตรวจคุณภาพน้ำ มีประโยชน์อย่างไร การตรวจสอบคุณภาพน้ำมีกี่แบบ

ตรวจ คุณภาพ น้ำ

การตรวจคุณภาพน้ำ ไม่เพียงแต่จะทำให้เราได้ดื่มน้ำที่สะอาดและปลอดภัย แต่ประโยชน์ที่ได้อีกอย่างหนึ่งคือการปรับปรุงคุณภาพน้ำให้ดีขึ้น เช่น หากน้ำมีสนิมเหล็ก รสชาติไม่ชวนดื่ม หรือมีสี ก็สามารถกำจัดเหล็กออกได้โดยการเติมอากาศหรือตะกอน เป็นต้น นอกจากนี้การตรวจคุณภาพน้ำก็ยังสามารถใช้ในการปรับปรุงคุณภาพน้ำได้อีกด้วย เช่น การควบคุมความเป็นกรดและด่าง ทำให้สามารถควบคุมการตกตะกอนของเหล็กได้ดีขึ้นหรือทำให้มีคลอรีนที่มีประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อโรคได้มากขึ้นนั่นเอง

การตรวจสอบคุณภาพน้ำมีประโยชน์ที่สำคัญได้แก่

  • สามารถบอกถึงแหล่งมลพิษ เช่น แอมโมเนีย แบคทีเรีย และสารอินทรีย์ต่างๆ
  • สามารถบอกถึงความเหมาะสมและความปลอดภัยในการอุปโภคบริโภคได้แก่ ความขุ่น สีความกระด้าง ความเค็มแมงกานีส เหล็ก และสารพิษต่างๆ
  • ช่วยให้สามารถปรับปรุงคุณภาพน้ำได้อย่างเหมาะสม เช่น กำจัดความขุ่น ความกระด้าง กำจัดเหล็ก เป็นต้น

การสังเกตน้ำก่อนบริโภค

  • ให้สังเกตดูสี กลิ่น ความขุ่นว่าปกติหรือไม่
  • ตักน้ำทิ้งไว้ 1-2 วัน ใส่ภาชนะประมาณ 20 ลิตรแล้วสังเกตดูว่าน้ำเกิดการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ เช่น มีสี กลิ่น เกิดการตกตะกอน หากน้ำตกตะกอนสีแดงและเป็นคราบน้ำมันแสดงว่ามีค่าสนิมเหล็กสูง หากเป็นฝ้าขาวแสดงว่าน้ำมีค่าความกระด้างสูง
  • ให้ต้มน้ำแล้วสังเกตว่ามีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ หากเกิดคราบในหม้อต้มน้ำมันแสดงว่าน้ำมีค่าความกระด้างสูง

ในปัจจุบันมีการตรวจคุณภาพน้ำหลายวิธี โดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาเป็นตัวช่วย การตรวจสอบคุณภาพน้ำโดยทั่วไปแบ่งออกเป็น 2 แบบได้แก่

1.การวัดค่าคุณภาพน้ำที่ต้องการทราบแหล่งน้ำโดยตรง เช่น การใช้เครื่องวัดคุณภาพน้ำพกพาแบบจุ่มหัววัดลงในน้ำและอ่านผลได้ทันทีทันใด

2.การเก็บตัวอย่างน้ำหรือการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการสามารถแบ่งการตรวจคุณภาพน้ำออกได้ 3 อย่างได้แก่

  • คุณภาพน้ำทางกายภาพ เช่น สี กลิ่น อุณหภูมิ เป็นต้น มักใช้การสังเกตเป็นหลัก
  • คุณภาพทางเคมี เช่น ความเค็ม ความเป็นกรด-ด่าง แอมโมเนีย เป็นต้น วิธีการตรวจสอบสามารถพบเห็นได้ทั่วไปคือใช้ชุดทดสอบภาคสนามเรียกสั้นๆ ว่า test kit
  • คุณภาพทางชีวภาพ เช่น ปริมาณเชื้อแบคทีเรีย รวมถึงปริมาณเชื้อแบคทีเรียเฉพาะกลุ่ม การตรวจสอบคุณภาพทางชีวภาพจะต้องใช้ความรู้และความชำนาญสูงโดยทั่วไปมักเก็บตัวอย่างน้ำส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ

การตรวจคุณภาพน้ำ มีประโยชน์อย่างไรและการตรวจสอบคุณภาพน้ำมีกี่แบบ หวังว่าทั้งหมดนี้จะเป็นความรู้และเป็นแนวทางให้ทุกคนได้ศึกษา ในปัจจุบันมีบริการรับตรวจสอบคุณภาพน้ำตรวจสอบในห้องปฏิบัติการที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน ตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องและแม่นยำมากที่สุด หากต้องการใช้บริการรับตรวจสอบคุณภาพน้ำก็ต้องเลือกบริษัทที่เชื่อถือได้เท่านั้น